Cesky

Uživatelské podmínky

Obecné upozornění

1. Informace obsažené na této internetové stránce mohou být využívány návštěvníky této stránky, za předpokladu dodržení podmínek, uvedených u těchto informací, pokud bude Jaseka s.r.o. uvedena jako zdroj.

2. JASEKA s.r.o. vynakládá veškeré úsilí, aby informace obsažené na této stránce byly pro návštěvníky užitečné. JASEKA s.r.o. však nezaručuje ani nečiní záruky o přesnosti, úplnosti a aktuálnosti těchto informací. Informace uvedené na této stránce nejsou míněny jako odborná porada a neměly by být takto užívány, bez řádného přezkoumání. JASEKA s.r.o. na sebe nebere odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky a dále odmítá odpovědnost jakékoli povahy za veškeré ztráty způsobené v souvislosti s užíváním této internetové stránky. JASEKA s.r.o. může tyto materiály kdykoli měnit bez oznámení.

3. Odkazy na další internetové stránky jsou zde uvedeny pouze z praktických důvodů a nezakládají odpovědnost za informace, obsažené na jiných webových stránkách, ani souhlas s jejich obsahem ze strany JASEKA s.r.o. JASEKA s.r.o. nečiní žádné záruky, ať již výslovné nebo implicitní, s ohledem na přesnost, dostupnost, spolehlivost nebo obsah takových informací, textů, grafického zpracování a odkazů. JASEKA s.r.o. neprováděla testování softwaru jiných stránek a nečiní žádná prohlášení s ohledem na kvalitu, bezpečnost nebo vhodnost tohoto softwaru.

Autorská práva

JASEKA s.r.o. a její členové - autoři si vyhrazuje veškerá autorská práva k informacím obsaženým na této stránce.

Ochranná známka

Logo a korporátní identita JASEKA s.r.o. jsou chráněnými ochrannými známkami.

Odkazy

Žádáme všechny, kteří chtějí na svých internetových stránkách uvést odkaz na naši stránku, aby nás laskavě informovali na info@jaseka.cz.