Cesky

Příprava lektorů a konzultantů pro podporu konceptu učící se organizace v Karlovarském kraji

Příprava lektorů a konzultantů pro podporu konceptu učící se organizace v Karlovarském kraji

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je ukončen od září 2007 nyní je možno jej multiplikovat komerčně pro organizace.

Obsah:
SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU
VÝBĚR ZE ZPĚTNÝCH VAZEB
MOMENTKY Z NAŠICH SETKÁNÍ
KOMENTÁŘ REALIZAČNÍHO TÝMU K ZÁVĚRŮM PROJEKTU
UŽITEK Z ÚČASTI
CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU
PROFIL ABSOLVENTA PROGRAMU
ČÍM JE NABÍDKA TOHOTO PROGRAMU JEDINEČNÁ
POPIS VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
KLÍČOVÁ TÉMATA – ČÍM SE BUDEME V PROGRAMU ZABÝVAT
TERMÍNY STUDIA
METODY A TECHNIKY VYUŽÍVANÉ V PROGRAMU
PROHLÁŠENÍ O REGISTRACI A VLOŽNÉ
REFERENCE REALIZÁTORŮ PROJEKTU
BLIŽŠÍ INFORMACE
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU PŘÍPRAVA LEKTORŮ A KONZULTANTŮ PrO PODPORU KONCEPTU UČÍCÍ SE ORGANIZACE
28.8.2007, Karlovy Vary

Zpět na obsah

VÝBĚR ZE ZPĚTNÝCH VAZEB

„Na konci našeho půlročního setkávání je zjištění, že existuje spousta nových postupů, postojů a metod, které nám možní zlepšit a zefektivnit naši práci, což jistě ocení nejen naši nadřízení a spolupracovníci, ale hlavně naši klienti. (…) Doporučujeme podobné projekty všem firmám, podnikatelům, ale i pracovníkům veřejného sektoru, zkvalitní jejich práci a zlepší úroveň poskytovaných služeb klientům.“

Romana Šnajdrová, zástupce ředitele LH Hvězda; Martin Mautner, provozní ředitel LH Nové lázně
Romana Šnajdrová, zástupce ředitele LH Hvězda
Martin Mautner, provozní ředitel LH Nové lázně

Centrální interní trenéři a.s. Lázně Mariánské Lázně, 16.8.2007


Jaké přínosy pramenící ze znalostí a dovedností jsem získala z tohoto kurzu? Především v přípravě, jednání a komunikaci s klienty. Před každou schůzkou s klienty promýšlím a sestavuji do stručných bodů, čeho se bude naše jednání týkat. (…) Při jednání se zlepšil můj odhad, kdo a jaký bude můj klient, zda spolupráce s ním bude přínosná či nikoliv. (…) Práce poradce spočívá ve stálém zkoumání klientova způsobu myšlení, protože pak mohu správně odhadnout, co vlastně klient opravdu chce.
Ilona Karlíková, nezávislý poradce
Ilona Karlíková, nezávislý poradce, 20.8.2007


Ověřila jsem si, že koncept učící se organizace vyjadřuje v současnosti nejdokonalejší, či evolučně nejvyšší stupeň vývoje organizační kultury. Tento koncept je přínosem pro organizace, kde tradiční metody řízení již pro dynamičnost změn a složitost prostředí nestačí. Účast na řízení, rozhodování, zdokonalování a učení se již není pouze záležitostí managementu – účastnit se musí prostě všichni členové organizace.
PhDr. Eva Žáková, ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary
PhDr. Eva Žáková, ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary, 17.8.2007


Nejen teorii, ale i zkušenosti z praktických cvičení jsem již průběžně aplikoval ve své praxi a jejich pomocí jsem zpracoval a prezentoval projekt změny organizační struktury podniku střední velikosti a tvorby nových technicko-hospodářských norem. Při práci se dvěma klienty již využívám metodu koučování při řešení jejich konkrétních problémů. (…) Mohu tedy konstatovat, že poznatky a dovednosti získané v tomto projektu mi umožňují dále zvyšovat kvalitu mé práce a rozšířit nabídku služeb a také jsem přesvědčen, že mi pomohou zlepšit pozici v konkurenčním prostředí Karlovarského kraje.
Ing. Jiří Čapek, Ph.D., nezávislý poradce
Ing. Jiří Čapek, Ph.D., nezávislý poradce, 26.8.2007


Celý program tak, jak byl realizován, splnil mé představy o tom, že existuje oblast vědění, kterou lze jen tušit. Kterou ovšem nelze zvládnou a obsáhnout bez určitého seznámení se, prozkoumání, učení a doporučení. Mnohostranný pohled na danou problematiku mi beze zbytku poskytla společnost JASEKA. A výsledek? Naučil jsem se zvládnou své jednání a jednání druhých ve prospěch dosažení předem zvolených cílů. Jak jednoduché konstatování, ale co vše se za ním skrývá.
Ing. Vladimír Herejk, ředitel odboru Odloučené pracoviště Karlovy Vary Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ing. Vladimír Herejk, ředitel odboru Odloučené pracoviště Karlovy Vary Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 24.9.2007

Zpět na obsah

MOMENTKY Z NAŠICH SETKÁNÍ

MOMENTKY Z NAŠICH SETKÁNÍ
MOMENTKY Z NAŠICH SETKÁNÍ
MOMENTKY Z NAŠICH SETKÁNÍ
MOMENTKY Z NAŠICH SETKÁNÍ
MOMENTKY Z NAŠICH SETKÁNÍ
MOMENTKY Z NAŠICH SETKÁNÍ
MOMENTKY Z NAŠICH SETKÁNÍ

Zpět na obsah

KOMENTÁŘ REALIZAČNÍHO TÝMU K ZÁVĚRŮM PROJEKTU

Jádrem projektu bylo osmnáct dní (150h) výuky, ve které byly formou přednášek, tréninků, skupinových cvičení, výukových videofilmů, společných diskusí a řešení případových studií rozvíjeny poradenské a lektorské dovednosti účastníků. Soustředili jsme se na téma učící se organizace, s možnou aplikací tohoto konceptu v činnosti poradců, lektorů a manažerů, kteří plní roli interních poradců nebo koučů. Celkově bylo v projektu podpořeno devatenáct osob, patnáct z nich obdrželo závěrečný certifikát. Účastníci projektu získali výukové materiály (instrukční listy, podnětové listy, zadání případových studií aj.) v celkovém rozsahu výrazně přesahujícím původní plány, a to cca 160 stran. Někteří účastníci využili nabídku individuálního koučování s členem realizačního týmu společnosti Jaseka. Pro zúčastněné poradce z Karlovarského kraje představoval projekt možnost pracovat s lektorem, který patří dlouhodobě k lektorské špičce a pracuje již více než 15 let s předními českými podniky v průmyslu i v segmentu služeb. Šlo o ojedinělou příležitost čerpat z know-how úspěšné vzdělávací společnosti a zprostředkovaně ze zkušeností celé řady dalších poradenských a vzdělávacích firem, zvláště v oblasti marketingu, vedení projektů, a metodik procesů v učících se organizacích.

Zpětné vazby a analýzy provedené samotnými účastníky nám ukázaly, že účastníci projektu změnili své jednání s klienty (ve fázi vyjednávání zakázek i poté, v celém průběhu vedení poradenských projektů). Skupina manažerů – interních poradců a koučů – nejvíce oceňovala rostoucí schopnost podpořit vnitrofiremní dialog, a to především prostřednictvím zlepšení schopnosti efektivně a s respektem komunikovat se spolupracovníky a vést je ke společnému řešení problémů. Projekt jim pomohl porozumět, jaký dosah má, jestliže se na organizaci pohlíží jako na systém, který „hospodaří“ se znalostmi, a který se především znalostmi a dovednostmi prosazuje na trhu, charakterizovaném vysokou konkurencí a rostoucími nároky na kvalitu výrobků a služeb. Poznali, jakými postupy je v praxi realizován přechod od organizace běžného typu k učící se organizaci. Uvědomili si však také, o jak dalekosáhlé změny se při zavádění učící se organizace jedná – jde o poměrně radikální zásah do kultury organizace, a to zejména u těch podniků, u kterých je úroveň personální práce doposud na nižší úrovni. Porozuměli, že při rozsáhlejším zavádění konceptu učící se organizace je nutné tuto myšlenku obhájit před top managementem a získat jeho podporu; na druhou stranu však také poznali, že myšlenky společného učení a řešení problémů je možné uplatnit i v menším rozsahu při vedení týmů a také při vedení vzdělávacích a poradenských projektů. Účastníci se během projektu seznámili s koučováním a přesvědčivě demonstrovali, že jsou připraveni touto metodou svým klientům efektivně pomáhat.

Největší překážkou při dosahování stanovených cílů projektu byly omezené možnosti uvolňování ze zaměstnání u některých osob – v tomto směru jde také naše doporučení pro další činnost firem i poradců a lektorů v Karlovarském kraji. Jako potřebné se nám jeví častější využití plánů vzdělávání a rozvojových plánů pro své zaměstnance, s navazující řadou personálních opatření, které umožní zaměstnancům se nabízených akcí účastnit a dosahovat cílů, v těchto plánech stanovených.

Za realizační tým projektu

Mgr. Matěj Seifert
Jaseka s.r.o.

Zpět na obsah

UŽITEK Z ÚČASTI

Hlavním přínosem pro účastníky je získání takových znalostí, které usnadní vedení externích i interních poradenských procesů, včetně vedení lidí v procesu změn a při řízení projektových týmů.
 • Praktický důsledek uplatnění poznatků získaných v programu
 • lepší spolupráce s jednotlivci a týmy, kterým je poskytováno poradenství
 • docílení vyšší výkonnosti systému, kterému je poskytována poradenská služba (znalosti při lektorské činnosti)
 • podstatně lepší vnitřní pocit poradce/lektora při poskytování služby za emocionálně vypjatých okolností nebo při krizové intervenci

Zpět na obsah

CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU

Předpokládá se, že účastníky programu budou především pracovníci vzdělávacích organizací, pracovníci poradenských firem, samostatně působící školitelé a poradci, nebo pracovníci malých a středních firem, kteří se připravují pro práci „interního poradce“ (moderátora). Vhodnou cílovou skupinou programu jsou:
 • lektoři
 • metodici dalšího vzdělávání
 • poradci
 • moderátoři
 • personální pracovníci a pracovníci útvarů vzdělávání
 • manažeři
 • team-leadeři
 • talentovaní pracovníci
ze vzdělávacích, průmyslových či zemědělských organizací, z podniků služeb a cestovního ruchu (z hotelů, lázeňských organizací), i z dalších typů organizací či institucí Karlovarského kraje. Počet osob, které budou do programu zapojeny, je omezený. Doporučujeme odeslat přihlášky co nejdříve, nejpozději však do 26. ledna 2007.

Zpět na obsah

PROFIL ABSOLVENTA PROGRAMU

V rámci tohoto programu, po jehož úspěšném ukončení získá účastník certifikát (osvědčující účast), budou účastníkům předloženy různé současné hlavní přístupy pro poradenskou práci v podnicích. Zaměříme se na schopnost podporovat systematickou práci se znalostmi – vytváření systémů a takové využití metodik poradenské práce, které podpoří vytváření, zachycování, přetváření, předávání a uchování znalostí v organizacích. Účastníci se seznámí s koncepcí „živého podniku“ a teoretickými i praktickými přístupy k přetváření organizací v „učící se organizace,“ které lépe zachází s tím nejcennějším aktivem, které mají k dispozici - totiž s „myšlenkami,“ které se skrývají v pozadí práce podniku, a které jsou skutečným zdrojem konkurenční výhody a představují hnací síly.

Účastníci si osvojí praktické základy koučování a jiných metod lektorské a poradenské práce. To jim umožní, aby ostatním spolupracovníkům v podniku pomohli převádět do praxe principy učících se organizací. Účastníci budou schopni odstraňovat bariéry vnitropodnikové komunikace a povedou své klienty k širšímu (komplexnějšímu) hodnocení situací, se kterými se ve svém pracovním životě setkávají.

Cílem je, aby si účastník mohl osvojit a rozvinout svůj vlastní, osobitý a užitečný přístup pro podporu fungování svých klientů, kterými budou jiné organizace (toto se týká např. lektorů či samostatně působících poradců), nebo pracovníci a oddělení vlastního podniku (toto se týká zejména personálních pracovníků, manažerů, vedoucích pracovních skupin – tj. budoucích „interních poradců – koučů.“)

Každý z účastníků získává v průběhu vzdělávacích modulů bohatou zpětnou vazbu od ostatních, učí se kladně vnímat a reflektovat počínání ostatních i sebe sama. Učí se přijatelným způsobem poskytovat druhým podporu, pomoc v konkrétní tzv. problémové situaci. Účastníci se během výuky řídí také svými cíli, které si v počátku programu z naší podporou stanoví. Účastníci, kteří do 15-ti členné skupiny přicházejí z různých pracovišť, si tak vytvářejí konkrétní realitu „svého“ programu. Lektoři a koučové pomáhají účastníkovi rozpoznat a rozvinout jeho silné stránky.

Úspěšný absolvent umí dojednat poradenský kontrakt, vyžádat si spolupráci významných „podílníků,“ a umí metodou koučování i dalšími metodami podporovat osoby či skupiny při řešení problémů a práci se znalostmi. Při své činnosti uvažuje systémově, podle principů „učících se organizací.“ Úspěšný absolvent bude schopen přiměřeně hodnotit své poradenské kompetence, bude uvažovat o svém dalším profesním rozvoji a plánovat jej, osvojí si principy, které mu užitečně a smysluplně pomohou podporovat druhé.

Ziskem pro účastníka je zvýšená sebe-motivace, chuť a potřeba ověřit si úspěšnost při použití nových poznatků v praxi, ověřit si svoji schopnost více a lépe než dosud spolupracovat a komunikovat při poradenské práci s druhými lidmi.

Zpět na obsah

ČÍM JE NABÍDKA TOHOTO PROGRAMU JEDINEČNÁ

Díky podpoře – spolufinancování projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR je možné nabídnout vybrané skupině účastníků účast v tomto programu zdarma! Jednotlivci, působící se živnostenskými listy pro poradenství a vzdělávání a organizace z Karlovarského kraje mohou využít jedinečné příležitosti k transferu poradenských poznatků a principů koučování a „učících se organizací“ bez nároku na vlastní investice a prostředky. Běžná komerční cena za tento program by se pohybovala ve výši nejméně 60 000 Kč.

Využít této příležitosti by měly zejména ty podniky, které jsou ochotny poskytnout potřebnou formální podporu pracovníkům, kteří do tohoto programu vstoupí. Spolupráce manažerů podniku umožní účastníkům, aby osvojované dovednosti dále rozvíjeli a využívali. Jsme připraveni konzultovat.

Zpět na obsah

POPIS VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Program je zahájen skupinovým rozhovorem, následně pokračuje vstupním workshopem a pak sledem sedmi dvoudenních výukových setkání. Program bude ukončen závěrečným dnem, který bude věnován posouzení získaných znalostí a certifikací. Účastníci dostávají zadání (tzv. domácí úkoly) pro práci v mezidobí mezi výcvikovými setkáními. Celkový objem aktivit v programu představuje 150h práce.

Každý ze sedmi výukových setkání, které tvoří masivní základ programu, bude mít rozsah 16 hodin – po oba dny v čase 9.00-17.00. Místo konání výukových setkání bude zvoleno až na základě definitivního složení skupiny. Předpokládaná místa konání: Karlovy Vary, Mariánské lázně, Cheb.

Struktura modulů je jednotná. Ve výuce se prolínají výklady týkající se teorie s praktickými nácviky aplikace teoretických poznatků a osvojovaných dovedností. První den výuky je více akcentována teorie, druhý den výuky praxe. Každý výukový modul je ukončen shrnutím. Účastníci budou vybaveni bohatým studijním materiálem.

Zpět na obsah

KLÍČOVÁ TÉMATA-ČÍM SE BUDEME V PROGRAMU ZABÝVAT

Seberozvoj poradce, sebereflexe a sebezdokonalování
 • Styl řízení a řízení na základě principů
 • Určování priorit
 • Sebereflektování
 • Jak zvládat stres
 • Jak si počínat při konfliktu vnitřních hodnost poradce s hodnotami druhých
 • Sebeřízené učení
Komunikace poradce s druhými lidmi
 • Aktivní naslouchání
 • Teorie komunikace pro pomáhající profese
 • Emoční a sociální inteligence
 • Psychologie nabízení a prodeje poradenských služeb
 • Komunikace s týmem při vedení poradenského úkolu
Teorie a praxe učící se firmy
 • Podnik jako živý organismus (systémové pojetí organizace)
 • Klíčové prvky interní komunikace a vztahů
 • Strategie a realizační schopnosti organizace
 • Balanced Scorecard a jiné přístupy k realizaci strategických záměrů a řízení
 • Co je to znalost a typy znalostí, od syrových dat k moudrosti
 • Utváření znalostí v organizaci, jejich konverze a využití pro inovace
 • Praktické vytváření znalostních a ke zlepšení orientovaných komunit ve firmě
 • Propojení znalostních komunit s vnějším světem (Internet)
 • Využití znalostí ke zlepšování produktivity
 • Trvalé zlepšování procesů jako základní filozofie přijatá organizací
 • Jaké jsou reálné možnosti ovlivnit firemní kulturu
 • Nový leadership
Teorie a praxe koučování (vč. facilitace a moderace)
 • Koučování orientované na řešení vedoucí k dlouhodobým výsledkům
 • Různé přístupy k vedení procesu koučování
 • Praktické osvojení si základních dovedností
 • Facilitace práce se znalostmi
 • Koučování jako jedinečný nástroj pro vedení lidí na osobním principu
 • Koučování projektových týmů
 • Jak využit procesu koučování ke zvyšování výkonnosti
 • Řízení a koučování procesů organizačních změn
Vedení poradenského procesu
 • Vymezování kontextu, cílů a odpovědností
 • Volba poradenského přístupu
 • Role poradce, lektora a moderátora
 • Charakteristické poradenské situace a přístupy k jejich řešení
 • Řízení projektů a projektování pomocí strategického rámce
 • Zprávy pro zadavatele a procesy zhodnocení u poradce

Zpět na obsah

TERMÍNY STUDIA

Termíny vzdělávacího programu ( zahrnují dva úvodní dny, sedm dvoudenních vzdělávacích modulů a závěrečný workshop); uzávěrka přihlášek 26.ledna 2007:

1.2. 12.2. 19.-20.2. 19.-20.3 .19.-20.4. 21.-22.5. 18.-19.6. 16.-17.7. 27.-28.8. 29.8.

Zpět na obsah

METODY A TECHNIKY VYUŽÍVANÉ V PROGRAMU

Budou využívány tyto metody a techniky a soudobé komunikace): interaktivní výklad, moderované workshopy s využitím jedinečných postupů realizátora, osobnostní sebepoznávací dotazníky, měření EQ a zjišťování silných stránek podporujících úspěch v zaměstnání, role-play, skupinové kreativní aktivity, trénink užitečných postupů pro praxi v situacích blízkých realitě, případové studie. Dále budou využívány výukové videoprogramy. Součástí programu je skupinová práce, facilitace, diskuse. Dialogická metoda, sebereflektování. Akční plánování.

Specifickým přístupem v tomto programu je vícestranné kontraktování. Učební cíle, obsahy a záměry může ovlivnit také vysílající organizace. Ta bude v případě zájmu zapojena do úvodních kroků a to formou vyjádření se k učebním cílům, které si zvolí účastník. Učební kontrakt si navrhuje účastník sám, k tomu má podporu „kariérového kouče“, příp. mu budou umožněny odborné konzultace. A konečně i lektoři programu mohou v úvodních fázích programu pomoci účastníkům ke správnému nasměrování svého dalšího rozvoje.

Zpět na obsah

PROHLÁŠENÍ PŘI REGISTRACI A VLOŽNÉ

Při přihlášení účastníka budeme požadovat uvedená prohlášení:
 • Prohlašujeme, že přihlášený pracovník/pracovnice vykonává svoji pracovní činnost z více jak 50% na území Karlovarského kraje.
 • Prohlašujeme, že pokud naše organizace nesplňuje podmínky EU pro bezplatnou účast v tomto programu, uhradíme po obdržení faktury realizátora do 10 dnů vložné za námi delegovaného pracovníka, a to na číslo účtu e-banky 583684044/2400.
 • Součástí přihlášky je „Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis“, které se odevzdává společnosti Jaseka spol. s r.o. pouze v jednom exempláři, bez ohledu na počet osob, vyslaných do programu z jedné organizace. Jeden exemplář tohoto prohlášení prosím přiložte ke své přihlášce.
 • Vysílající organizace bude vyslanému pracovníkovi/pracovníkům vytvářet podmínky pro vykonávání činnosti kouče nebo interního konzultanta, tj. pro uplatnění a další rozvíjení znalostí a dovedností, osvojovaných v tomto programu.
 • Sám pracovník, který se bude tohoto programu účastnit potvrdí svým prohlášením, že buď již působí jako lektor nebo poradce nebo hodlá, v souvislosti s účastí v tomto programu, získané znalosti a dovednosti aktivně uplatňovat (v roli samostatného školitele, poradce nebo interního lektora či kouče, facilitátora, moderátora atp. při realizaci konceptu učící se organizace).
Výši vložného si prosím ověřte v níže uvedené tabulce. Ve sporných případech s námi následující pravidla předem konzultujte. Odpovídající řádek tabulky zaškrtněte.

A Vysílající organizace ve třech uplynulých letech nečerpala veřejnou podporu „de minimis“ v rozsahu nad částku 100000 EUR*, a to ani při započtení podpory 56858 Kč za každého účastníka, vysílaného do námi nabízeného programu. Organizace chce přijmout podporu podle pravidla „De minimis“ a splňuje příslušné podmínky. ÚČAST JE BEZPLATNÁ
B Veřejná podpora poskytnutá vysílající organizaci v posledních třech letech překročila, NEBO s příspěvkem na účast pracovníka v programu (56858 Kč) překročí částku 100000 EUR. Organizace je malým nebo středním podnikem. (Méně než 250 zaměstnanců, čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 50 mil. EUR, nebo celková aktiva uvedená v rozvaze nepřesahující částku 43 mil. EUR) Organizace žádá o podporu podle „Blokové výjimky“ a splňuje příslušné podmínky. 11372 Kč + 19% DPH za jednoho vyslaného pracovníka
C Veřejná podpora, poskytnutá vysílající organizaci v posledních třech letech, překročila, nebo s příspěvkem na účast pracovníka v programu (56858 Kč) překročí částku 100000 EUR. Organizace žádá o podporu podle „Blokové výjimky“ a splňuje příslušné podmínky. 22744 Kč + 19% DPH za jednoho vyslaného pracovníka
Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12.ledna 2001

Zpět na obsah

RERERENCE REALIZÁTORŮ PROJEKTU

Realizátorem projektu je tým spolupracovníků ze společnosti JASEKA, který je rozšířený o zkušené poradce, kteří jsou projektovému týmu partnery a konzultanty.

JASEKA působí na českém trhu od roku 1992, a to jako poradenská a vzdělávací společnost, působící v průmyslu, podnicích služeb, obchodních organizacích a v organizacích a podnicích cestovního ruchu.

Společnost JASEKA své poradenské know-how rozvíjí postupně, po celou dobu své existence. Od roku 1993 působíme v různých úrovních organizací našich klientů, v rozpětí od členů vrcholového vedení až po řadové členy týmů a pracovních skupin. Naše vzdělávací i poradenské projekty jsou vždy vytvářeny na základě jednání se zástupci všech skupin, které jsou zainteresovány nebo dotčeny výstupy z projektu.. Před přijetím poradenských úkolů vymezujeme důsledně očekávané efekty a cíle příjemců i zadavatelů zakázky. Postupem doby jsme dospěli k přístupu, ve které se výrazně prolíná použití poradenských a vzdělávacích postupů i strategií a které průlomově rozvíjejí realizační schopnosti klienta. Dalším specifickým znakem našeho působení je podpora resp. vyvolání dialogu mezi různými skupinami a úrovněmi organizací. To vede k výraznému prohloubení důvěry mezi pracovníky 1. linie a vrcholovým vedením, stejně jako vzájemné důvěry mezi zapojenými skupinami pracovníků. Tímto způsobem podporovaná interní komunikace umožňuje lepší využití potenciálu organizace.

JASEKA realizovala rozsáhlé projekty v letech 1993 – 2006 pro řadu velkých společností a podniků. V Karlovarském kraji jsme působili například u řady hotelových společností (Grandhotel PUPP Karlovy Vary, Hotel Dvořák Karlovy Vary, Hotelová společnost Bristol Karlovy Vary, Hotel Cristal Palace Mariánské Lázně, Palace Mariánské Lázně, Sanatorium Elwa Karlovy Vary, akciová společnost Léčebné Lázně Mariánské Lázně), poskytli jsme konzultace řadě dalších organizací, hotelových společností a pracovníkům orgánů státní správy.

Specifické zkušenosti s vedením poradenských zakázek jsme získali při vedení rozvojových programů pro pracovníky velkých firem (Škoda Auto, Barum Continental, Česká pošta, Delphi Packard, Siemens, Glaverbel, Kordárna, Vítkovice, Kaučuk, Letiště Praha).

Členové realizačního týmu mají zkušenost s obdobným projektem, podporovaným z prostředků ESF, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. města Prahy, který uskutečňují v rámci opatření JPD3.

Zpět na obsah

BLIŽŠÍ INFORMACE

Veškeré dotazy a náměty týkající se zde popsaného vzdělávacího programu můžete směřovat také na emailovou adresu poradci@jaseka.cz.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky, a to pod registračním číslem CZ.04.1.03/3.3.05.4/005. ESF – rovné příležitosti pro všechny – napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Zpět na obsah