Cesky

O společnosti

Poradenská a vzdělávací společnost JASEKA působí v sektorech průmyslu a služeb v České a Slovenské republice od roku 1992.

Společnost Jaseka svými projekty podporuje programy dosahování provozní dokonalosti, úsilí klientů o celkové vyladění systému (Change Management), podporu realizace nových strategii vč. cesty k podniku světové třídy, projekty optimalizace a snižování nákladů, rovněž projekty vyvažování cílů, zdokonalování systému řízení a uplatnění konceptu učící se firmy.

JASEKA se dlouhodobě zaměřuje především na problematiku vedení lidí a zdokonalování interní komunikace v organizaci (změny postojů, rozvoj týmové spolupráce). Posílením leadershipu u klíčových lidí usnadňuje vytváření vzájemné důvěry v organizaci a vytváří předpoklady pro dosahování cílů. Konkrétním koučováním jednotlivců a skupin, systémem setkávání v Klubových večerech a dalšími technikami napomáháme snížení hladiny stresu u jednotlivců ve vedení útvarů a projektů. Samostatná problematika, která však souvisí se všemi dalšími aspekty je Talent Management, kde dosahujeme uznatelných výsledků. Provozní dokonalost, zlepšování produktivity, trvalé zlepšování procesů jako soubor konceptů, technik, nástrojů a metod uplatňujeme především při práci s provozním managementem. Koordinované úsilí při společně vedených projektech vede k žádoucím změnám v chování jednotlivců a týmů, k celkovým změnám v podnikové kultuře. Posuny ve všech oblastech dokážeme měřit, stejně jako měřitelně vyjádřit očekávané efekty.

Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci na všech úrovních organizace, zejména však management na úrovni vedoucích provozů, koordinátorů, mistrů a supervizorů; v oblasti služeb (zvláště v hotelnictví) na vedoucí úseků, sekcí a středisek.

Klient získává ve vzájemné spolupráci pro své vedoucí pracovníky a týmy více samostatnosti, schopností samoorganizace, dynamiky a vitality. V podstatě jde o zvýšení konkurenceschopnosti firmy a zlepšování produktivity prostřednictvím přejímání odpovědnosti, rozvoje autonomie a změn v komunikaci mezi jednotlivci, týmy a skupinami v podniku.

JASEKA při uskutečňování vzdělávacích a poradenských projektů působí u jednotlivých klientů od několika dní až po několik let soustavné spolupráce při dosahování průlomových cílů. Vede přednášky, semináře, workshopy, programy koučování a celkové vzdělávací programy, specializované výcviky interních koučů a facilitátorů. Mimo to působí v projektech „nové role mistra“, v projektech „tréninkový tým“ a mnoha dalších výrazně inovativních aktivitých. Jednou z klíčových poradenských aktivit je oblast systemické supervize a utváření nového stylu specifického supervizního vedení. Veškeré služby jsou poskytovány přímo v reálném prostředí účastníků (koučování tzv. „na výrobní podlaze“), pouze workshopy, semináře a výcviky jsou po dohodě s klientem uskutečňovány mimo podnik.

Otevřenou aktivitou společnosti Jaseka je Strategická skupina, která je svolávána dvakrát ročně, za účasti předních manažerů z výrobních podniků a z oblasti služeb, pojednává o trendech v předem specifikované oblasti. Jde především o to, aby v klidném prostředí, s omezeným počtem účastníků mohli zájemci o témata volně diskutovat a argumentovat, vyměňovat zkušenosti a poznávali trendy v oblastech, které jsou předem vytypované jako přínosné pro určenou skupinu manažerů.