Cesky

Přehled produktů

Agilní, rychlý, důsledný, zkušený a přinášející klientům vždy prospěch – to jsou podstatné rysy našeho pracovního stylu. Klient rozhoduje, podporován naším doporučením, s využitím soudobých poznatků, vždy připravených na „míru“.

Motivační programy:

 • Příklad: požadavek na zkrácení průběžného času a eliminaci plýtvání změnou organizace (dílna 400 zam.);
 • Cílová skupina: provozní management, předáci, klíčové osoby z personálu;
 • Užitek pro klienta: postupná realizace řešení (multiplikace na dílně) přinesla úspory více jak 200 tis. Euro/rok, klient si definoval další potenciály pro příští aktivity Kaizen.

produktová mapa jaseka

Realizace strategií

Uskutečnění strategických záměrů je více, než jen dosažení vynikající výkonnosti. Realizační schopnost, flexibilitu a schopnost rychlé změny poporujeme otevřeným a profesionálním úsilím o využití dostupných soudobých poznatků klientem.

Podpora uskutečnění strategických záměrů klienta

Rozvoj lokálních, provozních strategií, spojených se zajištěním požadované výkonnosti dané organizační jednotky. Inovace v řízení, efektivní navigace k nejvýznamnějším firemním cílům Realizace strategií v jednotlivých funkčních oblastech, zejména ve výrobě, logistice, ale i v nepřímých oblastech (údržba, administrativa). U středních a malých firem komplexní podpora vč. daňového poradenství, poradenství v oblasti finančního řízení, marketingu, kontinuálního zlepšování procesů a zásadního zlepšení postojů zaměstnanců firmy.
 • Příklad: velká organizace (1400 zam.) stanovuje realizační postupy k uskutečnění své strategie;
 • Cílová skupina: top management, klíčové talentované osoby z organizace, provozní management;
 • Užitek pro klienta: v relativně krátkém čase se záměry promítají do konkrétních požadavků, projektů a dohod týmů, které uskutečňují strategii; hodnota organizace z dlouhodobého hlediska roste.

Řízení změny na úrovni organizačních jednotek

Poskytneme účinné metodiky, která umožní posunout organizaci s dobrou výkonností mezi špičky. Organizačním jednotkám v rámci hierarchických hranic resp. jiných omezení napomáháme využít jejich silné stránky a maximalizovat přínosy organizaci. Organizačním jednotkám s problémy pomáháme překonat potíže (výkyvy na trhu, nízká ziskovost, problémy s kvalitou, nízká produktivita, demotivující prostředí).
 • Příklad: velké provozy (120-600 zam.) směřují ke změnám ve využití personálu a veškerých zdrojů, nastavení nových standardů pracovního chování (odpovídajících WCM) vč. osvojení klíčových dovedností pro realizaci lean a pro nepřetržité zlepšování;
 • Cílová skupina: provozní management, předáci, klíčové osoby z personálu;
 • Užitek pro klienta: přínosy spočívají v zavedení některých nových postupů, sníženy nároky na zdroje, zvyšuje se počet individuálních a týmových zlepšení, klesá nemocnost, klesá počet disciplinárních problémů, roste zájem o individuální resp. týmový růst kvalifikace, klient posiluje flexibilitu systému.

Optimalizace a trvalé zlepšování (OTYPROZ, Kaizen, Inovace)

Postupy umožňující vydělat více peněz, úspěšně řídit náklady, eliminovat ztráty, a tak dosáhnout žádoucí ziskovosti. Přínosy dosahují překvapivých hodnot již krátce po radikální intervenci. Optimalizační strategie a trvalé zlepšování zabudované do firemních standardů a do organizační kultury pomáhají klientům k vytvoření dlouhodobé konkurenční výhody.
 • Příklad: požadavek na zkrácení průběžného času a eliminaci plýtvání změnou organizace (dílna 400 zam.);
 • Cílová skupina: provozní management, předáci, klíčové osoby z personálu;
 • Užitek pro klienta: postupná realizace řešení (multiplikace na dílně) přinesla úspory více jak 200 tis. Euro/rok, klient si definoval další potenciály pro příští aktivity Kaizen.
  Více o OTYPROZ, novém typu optimalizačních „Kaizen+“ workshopů
  Více o Optimalizačním programu OTYPROZ pro auto a pneu servisy

Zpět na obsah

Firemní kultura

Žádné samostatné a monotematicky zaměřené učení se o kultuře, abstraktních hodnotách, „kázání“ o žádoucím chování. Učení „learning by doing“, učení děláním, akční učení, workshopy mající konkrétní zadání a konkrétní výstupy, konzultace a intenzivní participace účastníků a managementu klienta.

Posilování produktivních vztahů

Implementace soudobých sociálně-psychologických poznatků do vnitropodnikových vztahů. Prostor pro vyhledávání talentů, prostor pro tvořivost a komunikaci. Slušnost, respekt, výkonnost, tvořivost, rychlé a dlouhodobé řešení – to jsou klíčová slova odpovídající tomuto produktu. Změnami v lidském chování podporujeme cestu k vytváření lean organizace (znamenitosti).
 • Příklad: Vztah údržba versus výroba, nedobré vztahy snižují přínosy, chybná komunikace. Soustavou workshopů a skupinovým koučováním dosaženo za necelých 6 měsíců zásadní změny;
 • Cílová skupina: provozní management, vybraní pracovníci údržby, vybraní předáci a klíčové osoby z výroby;
 • Užitek pro klienta: zvýšení vzájemného respektu spolupracujících skupin, přímé úspory lepším využitím času, zvýšení uspořádanosti, zásadně vyšší využití strojního zařízení, zlepšení i v oblasti hospodaření s přípravky.

Budování a rozvoj týmové organizace práce

Uznáváme principy samoorganizace, samooptimalizace, užitečné a efektivní komunikace, autonomie, dynamiky a vitality. Napomáháme sestavit kompetentní motivované týmy. Dochází ke kvalitnější spolupráci projektových, cross-týmů a týmů v nepřímé oblasti, stejně jako spolupráce ve výrobních týmech přináší úspory v pracnosti, umožňuje dodat práci smysl, dosahovat společně stanovených cílů.
 • Příklad: posilování samostatnosti a sebeřídící schopnosti výrobních týmů;
 • Cílová skupina: mistři, provozní management, předáci, vedoucí týmů;
 • Užitek pro klienta: důvěra snižuje náklady na kontrolu, schopnost rozhodovat pružně v místě vzniku problému na úrovni výrobního týmu přináší zrychlení a úspory, zvýšená flexibilita a plné převzetí odpovědnosti za výsledek na straně týmu.

Učící se tým

Využití implicitních znalostí a jejich konverze do znalostí explicitních se děje při komunikaci týmu (týmové rozhovory, minilekce) i při komunikaci členů týmu s významným okolím a druhými týmy. Transfer koncernových poznatků a poznatků/systémů vyšších jednotek do nižších a jejich převod do praktického počínání pracovníků a týmů.
 • Příklad: aplikace jednotlivých kapitol výrobního systému do jedné výrobní jednotky, více komunikace v týmech, zavedení mikrolekcí a společného učení (projekty);
 • Cílová skupina: vedoucí pracovníci, technici, mistři, klíčové osoby z personálu;
 • Užitek pro klienta: aktivní převzetí systému a jeho přizpůsobení lokálním podmínkám – vedoucí ke zvýšení kvality produktu a ke zvýšení produktivity práce, na straně personálu pochopení některých postupů, které dříve nebyly plně akceptovány, více komunikace, více zlepšení, společné učení.

Měnící se role vedoucích sil

Společnosti jsou v současném náročném prostředí nuceny předefinovat úlohu vedoucích sil. Rostoucí kompetence pracovníků, samostatnost výrobních týmů a nové způsoby organizace práce mění nároky na dovednosti, znalosti a pracovní styl nadřízených. Koučujeme, poskytujeme vzory a příklady řešení na základě krátkého posouzení stávajícího stavu. Poté následují programy akčního učení, nové pedagogicko-didaktické postupy – žádné přednášky – interakce, vytváření nových modelů a standardů. Pragmatická orientace na měřitelné přínosy z přijatých řešení.
 • Příklad: změna podmínek, resp. nové nároky na výkonnost organizace a rozložení odpovědností;
 • Cílová skupina: vedoucí pracovníci, mistři;
 • Užitek pro klienta: posílení produktivního stylu vedení, jasné převzetí odpovědnosti za svůj rozvoj a rozvoj svého týmu, větší řídící rozsah.

Motivační programy

Usnadnění rozhodování o dalším postupu, posílení vnitřní motivace jednotlivců. Programy, které se týkají desítek až stovek spolupracovníků (vysoce efektivní, cílově orientované, měřitelné přínosy). Motivace skupin, otevřená komunikace, posílení tvořivé složky, dodání smyslu.
 • Příklad: velká hotelová společnost procházející zásadní změnou;
 • Cílová skupina: celé vedení a všichni spolupracovníci;
 • Užitek pro klienta: vytvoření vlastního „manuálu“ změny, její všeobecné přijetí a hlubší pochopení důvodů, směrnice pro chování pracovníků a pracovních skupin po uskutečnění změny.
  Více o Motivačních programech

Osobní rozvoj

Pro využití všech znalostí, jimiž organizace disponuje, pro posílení motivace a zvýšení toku energie v organizaci je více než užitečné věnovat pozornost osobnímu rozvoji jednotlivců. Především těch spolupracovníků, kteří se vyznačují specifickými kvalitami a talentem a těch, kteří mají významný formální a neformální vliv na druhé lidi.

Talent management a skupiny talentů

Disponujeme propracovaným systémem pro optimalizaci programu a strategií rozvoje talentů na místní úrovni, v jednotlivých organizačních jednotkách. Talentovaní pracovníci jsou připravováni ve skupinách formou seminářů, interaktivních setkání, kulatých stolů, setkání s významnými hosty. V průběhu přípravy, která má formu „klubu talentů“ se talentovaní pracovníci zaměřují především na vynikající dovednosti v oblasti komunikace a ve vedení a motivaci druhých lidí. K tomu využíváme role play, stínování manažerů, koučování, vedení na osobním principu. Talentovaní pracovníci na počátku své přípravy uzavírají vícestranný kontrakt, mezi jiným také se svým partnerem z poradenské firmy, který naplňují prostřednictvím splnění úkolu zadaného svým nadřízeným. Nástrojem k tomu jim je projekt, který umožňuje využít účastníkům všech svých kvalit a schopností.
 • Příklad: více klientů deleguje své pracovníky do „klubu talentů“ s cílem rozvinout lidské kompetence pro převzetí vyšší odpovědnosti v lean výrobních organizacích;
 • Cílová skupina: talentovaní pracovníci na úrovni provozů a dílen (automobilový průmysl a jeho dodavatelé);
 • Užitek pro klienta: vyřešení konkrétních úkolů plynoucích z kontraktování, osobní růst a připravenost absolventů pro převzetí vyšší odpovědnosti.
  Více o Škole talentů
  Více o Klubu talentů

Osobní Kaizen - sebezdokonalení bez stresů

Dovednost a schopnost uskutečňování drobných změn, které vedou k výsledkům. Nejde jen o vedení, ale i o reflektování pracovních postupů a pocitů v práci. Zpětná vazba od okolí, jde-li o změny v pracovním chování, je zajištěna sledováním měřitelných, předem dohodnutých indikátorů.
 • Příklad: koučování 6-8 členných skupin spolupracovníků z jedné pracovní oblasti;
 • Cílová skupina: mistři, supervizoři, koordinátoři, funkční rezervy;
 • Užitek pro klienta: prohloubení vztahů v dané oblasti, vzájemné pochopení, společné učení, přínosy pro dosahování ambiciózních cílů (spojených s přípravou a realizací nových systémů nebo projektů).

Leadership - odstranění konfliktu rolí

Zvyšuje se pochopení vlastní role a odpovědnosti vůči sobě i vůči okolí. Jak si udržet respekt pro své znalosti, dovednosti a charakter. Jak si udržet seberespekt a pozitivní přijetí druhými lidmi. Praktická dovednost účastníků ve vedení druhých lidí. Zlepšování bilance „radosti v práci a radosti z práce“ oproti „udělám jen to co musím“ a demotivaci. Jak si udržet pocit volnosti, prostor pro svobodné rozhodování v práci. Posiluje se všeobecné porozumění managementu a dochází ke zlepšení osobní odezvy na současné výzvy. Nástroji jsou kreativní metody.
 • Příklad: koučování 6-8 členných skupin spolupracovníků pracujících pod různými nadřízenými;
 • Cílová skupina: supervizoři, mistři, koordinátoři, technici, předáci;
 • Užitek pro klienta: objevení důsledků vlastního počínání v dialogu s ostatními, pozitivní vyladění, kvalitativně nové prvky ve stylu vedení druhých lidí (vytvoření prostoru pro dialog, učení a dodání prostoru pro zlepšování spolupracovníkům).

Zpět na obsah

Výcvik a trénink

Výcvik, trénink jako cílově zaměřené aktivity, které jsou pozorovatelné, měřitelné a přinášejí konkrétní výsledky v oblasti výkonnosti jednotlivce a organizace jsou základním stavebním kamenem pro rozvoj kompetencí. Všechny programy jsou procesně příp. úkolově orientovány a usnadňují účastníkům jejich působení v podnikové praxi, a tím přinášejí efekt celé organizaci, zvláště v kontextu neustálého zlepšování. Navazujeme na konkrétní předchozí znalosti a zkušenosti účastníků.

Výcvik v interním poradenství a koučování

Pro systémové analytiky, pracovníky odborných útvarů, pro vedoucí pracovníky, vedoucí projektů a týmů je přínosné účastnit se dlouhodobých výcviků v interním poradenství a ve využití koučování. Jde o výcvik koučování v partnerském duchu, uznávajícím druhého jako kompetentního partnera, tzv. krátké koučování s dlouhodobými účinky. V poradenství jde o poskytování této služby uvnitř organizace v tzv. procesním modu.
 • Příklad: organizace zabývající se prodejem HW a SW;
 • Cílová skupina: prodejci;
 • Užitek pro klienta: kvalifikovaný prodej řešení namísto prodeje produktu, lepší vztahy klíčových osob a jejich zákazníků.
  Více o projektu Příprava lektorů a konzultantů pro podporu konceptu učící se organizace v Karlovarském kraji
  Více o koučování a metodách koučování na odborném webu www.kouc.cz

Výcvik průmyslových moderátorů a interních trenérů

Výcvik je spojen s řešením případových studií, s prací na reálném problému organizace, s pozorováním úspěšných moderátorů při vedení workshopů. Každý výcvik je ukončen samostatným vedením workshopu v rámci nepřetržitého zlepšování procesu.
 • Příklad: průmyslový podnik s několika závody;
 • Cílová skupina: provozní pracovníci, mistři, techničtí pracovníci;
 • Užitek pro klienta: samostatné vedení zlepšovacích workshopů s přínosy nad 1 mil. CZK/workshop, osvojeny specifické dovednosti nadále v organizaci využívané při kontinuálním zlepšování.

Rozvoj dovedností předáků, vedoucích týmů a mistrů

Jde o novinku, postup tzv. aplikačního procesu, kdy vedeme mistry, předáky a vedoucí týmů k získání dovednosti pro „kaskádové“ koučování a školení. Rozvojové aktivity se dějí především v prostorách organizace, co nejblíže konkrétnímu pracovišti účastníků, v nejlepším případě přímo na tomto pracovišti.
 • Příklad: průmyslový podnik začleněný do excelentního světového koncernu, uskutečnění po etapách;
 • Cílová skupina: vedoucí provozů;
 • Užitek pro klienta: osvojeny postupy, základní metodiky a dovednosti, které pak v aplikačním procesu (výcvik a následné koučování) předávají absolventi programu svým podřízeným, zpětná vazba o účinku je zajištěna každodenně.

Zpět na obsah

Nové podněty

Inovace, nové myšlenky a energie se v organizaci rodí ze snahy naplnit vůdčí myšlenky, ty, které vedou jednotlivce a týmy k dosažení cílů dávajících smysl a vybízejících k využití toho nejlepšího co je v daném okamžiku k dispozici.

Strategická skupina

Strategická skupina je tvořena zájemci o problematiku vedení lidí, řízení organizací a jejich částí. Od roku 2001 slouží k setkávání vedoucích pracovníků a odborníků z oblasti průmyslu, akademické oblasti, a dalších zájemců, kteří chtějí diskutovat ke zvoleným tématům. Prvořadou snahou je hledat společně trendy v daném kontextu. Strategická skupina se osvědčila, nabízí otevřený prostor pro výměnu myšlenek, testování předpokladů o budoucnosti a dopadech rozpoznatelných trendů až do provozní úrovně organizace.

  Více o Strategické skupině

Poradensko-konzultační doprovod projektů a týmů

V konzultacích a krátkých poradenských schůzkách je skrytý prostor pro testování hypotéz, pomůžeme našim klientům rozvinout jejich myšlenku. Naše konzultace představuje uvažování o premisách nových projektů, prostor pro „myšlení nahlas“ o příštích krocích, které je nezbytné podniknout uvnitř organizace. Účastnici těchto rozhovorů mají bezpečný prostor (v celkové nejistotě je jim nabízena důvěra a jistota poctivého a otevřeného reflektování) pro vytváření scénářů budoucího postupu a hledání vhodných alternativ. Je to společné hledání cesty, jak zvýšit „tah na branku“. Zákazník získává z těchto aktivit obvykle rychlé a přesné řešení, posiluje svoji šanci směřovat k excellenci na zásadách lean.

Zpět na obsah